Contact | Sitemap | Route | 

Amsterdam en Utrecht zeer in trek

In Amsterdam neemt de tweedeling toe. Mensen met een smalle beurs worden naar de randen van de stad gejaagd of zelfs naar buiten de stad. Gaat Utrecht de stad Amsterdam achterna? Wordt Utrecht een stad alleen voor rijken?

Overal in de wereld zijn grote steden bij veel mensen zeer in trek. Dat geldt niet alleen maar voor toeristen, of voor forensen. Veel grote steden hebben binnen hun grenzen ook een of meer hoge scholen of een universiteit en die trekken forse aantallen studenten aan. Het fenomeen werk speelt uiteraard ook een prominente rol in de grote stad. Dan is er ook nog de uitwisseling van ideeën tussen veel mensen die naar de stad komen. Is de grote stad ook nog eens goed bereikbaar voor alle soorten van vervoer en beschikt de grote stad over een mooie historische Binnenstad, dan is zonneklaar waarom grote steden nog altijd in toenemende mate bij zeer veel mensen zeer gewild zijn.

 

De rijken winnen in de grote stad

Ondanks het feit dat grote steden in trek zijn bij veel mensen, wil dat nog niet zeggen dat iedereen er ook kan wonen. De laatst jaren is er een trend dat de welgestelden en rijken zich een huis of woning in de betere buurten (vaak de Binnenstad) kunnen permitteren. Wie minder te besteden heeft, de meestal laag opgeleiden, moeten veelal genoegen nemen met een woning in een buitenwijk ver weg van de Binnenstad. 

 

Amsterdam en Utrecht

Wat hier boven, zeer beknopt en verre van volledig beschreven is, geldt ook voor de eerste en de vierde stad van Nederland. 

Wie dus goed in de slappe was zit, heeft domweg meer kansen zich een goede woning te kunnen veroorloven. De zeer welgestelden en de rijken krijgen hulp van banken en projectontwikkelaars. De dure huizen in, vooral, de Binnenstad gaan voor zeer respectabele prijzen over van de ene naar de andere eigenaar, of worden voor waanzinnige prijzen verhuurd. Vaak worden woningen per verdieping verhuurd of verkocht. Expats betalen voor een loft van bijvoorbeeld 40 vierkante meter tussen de 3000 en 6000 euro per maand. Niet op te brengen voor mensen met een modaal salaris. In Amsterdam is dit inmiddels gangbare praktijk.

 

Utrecht moet oppassen niet het Amsterdamse voorbeeld te volgen. Maar ook hier ter stede proberen projectontwikkelaars en ook huisjesmelkers de huizenprijzen fiks op te drijven, met als gevolg dat mensen met een smalle beurs weggedrukt worden naar de buitenwijken of zelfs uit de stad.

 

Milieu en verkeer

Deze gang van zaken is uiteindelijk funest voor het milieu in de grote stad. Het ziet er naar uit dat zowel Amsterdam als Utrecht hun aantal inwoners nog fors zien groeien. De hoofdstad telt inmiddels zo’n 840.000 mensen, terwijl Utrecht al goed is voor circa 340.000 inwoners. De beide steden breiden zich nog steeds uit en dat heeft consequenties voor het omliggende groen. De beide steden trekken grote aantallen werknemers in de vele bedrijven, onderwijsinstellingen en de toeristenstroom wordt ieder jaar meer. De vele musea en de binnensteden zorgen voor die aanzwellende hoeveelheid toeristen. De verkeersdruk op de toevoerwegen is enorm en de treinen zitten vrijwel de hele dag mudvol. Met moeite proberen de verantwoordelijken, als het rijk, provincie en gemeenten, de wassende stroom toeristen en werknemers te managen, hetgeen met moeite gaat.

 

Geld regiert die Welt

De hierboven geschetste ontwikkeling is een gevolg van het neoliberale marktdenken: alles moet te gelde gemaakt worden en dat met alle gevolgen van dien. Wanneer projectontwikkelaars en huisbazen niet gestopt worden, raast dit beleid voort. Juist de overheid, bewoners en belangengroepen en belangenorganisaties doen er goed aan deze neoliberale politiek, waarbij geld de hoofdrol speelt, te stoppen. Dat steden als Amsterdam en Utrecht floreren, daar is niks op tegen, maar overkill aan een sterk eenzijdige ontwikkeling is ongewenst. Diversiteit van mensen in de grote stad is juist goed. Ook mensen met een krappe beurs en niet zo hoog opgeleid moeten in die twee steden kunnen wonen. Alles en iedereen heeft daar belang bij.

 

 

 

 

Bron: De Groene Amsterdammer Nr. 7,  15-02-2017

Tekst: Guus Albrecht

Amsterdam en Utrecht zeer in trek