Contact | Sitemap | Route | 

Nut en noodzaak Verbreding Ring Utrecht A27? Bewoners in Beroep

Utrechtse bewoners, verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, hebben op 2 maart 2017 beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht.

Al jaren streeft de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, naar een oplossing van de fileproblematiek door middel van meer rijstroken op de bestaande autosnelwegen A12 en A27. Bewoners en actie- en milieugroepen weren zich met verve tegen die verbredingsplannen van de snelwegen. Niet alleen de natuurlijke omgeving van de stad, maar ook de inwoners lijden onder de enorme verkeersdruk: verkeerslawaai, vuile lucht die uiteindelijk longkanker kan veroorzaken. Dit betreft heel Oost Utrecht en de dorpen aan de oostzijde van de A27. 

Ook landgoed Amelisweerd zal verder aangetast worden, opnieuw zullen bomen geveld worden, wat verdere verschraling van de natuur in onze stadsregio te weeg brengt.

 


 

Nut en noodzaak is er niet

De hele nieuw aan te leggen wegeninfrastructuur vergt een bedrag van circa 1,2 miljard euro. De duur van de verbreding van de weg zal minstens acht jaar duren en zorgt voor enorme bouw- en vooral verkeersoverlast voor zeker 100.000 mensen aan de oostkant van Utrecht. 

 

Tweede Kamerverkiezingen

Woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de 150 leden van de Tweede Kamer. Het ziet er nu niet naar uit dat de huidige coalitieregering van VVD en PvdA na de verkiezingsdag opnieuw een coalitie zullen vormen. In het nu nog zittende kabinet is de huidige minister voor I&M, Schultz, niet van zins haar beleid ten aanzien van de verkeersproblematiek rond de stad Utrecht te herzien, laat staan totaal te wijzigen ten gunste van de Utrechters. De minister heeft het voor elkaar zien te krijgen, dat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd door een volgend kabinet, ongeacht de samenstelling van de nieuwe coalitie, uitgevoerd moet worden.

 

In de toekomst kijken is onmogelijk

Infrastructuur wordt niet voor een paar jaar aangelegd en gebouwd, want deze is meestal zeer omvangrijk en derhalve uiterst duur. Het is gebruikelijk de kosten en baten te berekenen over een termijn van 100 jaar. Voorspellingen tot 2030 zijn al zeer lastig. Ontwikkelingen in klimaat, milieu en economie zijn, zeker op de lange termijn amper of zelfs niet te voorspellen.

De grootste onzekerheid is wellicht nog het gedrag van mensen. Blijven ze de voorkeur geven aan autorijden? Wordt de voorspelde groei van nu 2 procent wellicht gerealiseerd zonder de daaraan gekoppelde groei van het autoverkeer. 

 

Trends

Momenteel is er een trend dat jongeren minder auto zullen rijden dan de generaties voor hen. Juist door die tendens, minder behoefte aan auto’s, zou de verkeersminister er goed aan doen haar verkeersbeleid bij te stellen.

 

Verkeer in de stad loopt vast

Loopt het verkeer op gezette tijden op de autobanen vast, op toevoerwegen van en naar de stad en de straten in de stad is de filedruk niet minder. Ook blijkt dat minstens een derde van het totaal aantal auto’s dat in de richting van Utrecht rijdt, daar niet zijn bestemming heeft.

 

Reistijdbesparing nihil

Na het jaar 2030 is er een mogelijke reistijdbesparing van 29 seconden. De minister rechtvaardigt de uiterst kostbare infrastructurele ingreep met een besparing van 9 minuten reistijdverlies in de jaren na 2030. Schultz baseert zich hierbij op voorspellingen uit 2006. 

 

Tracébesluit op drijfzand gebouwd

Aanvullende berekeningen tonen aan dat dit reistijdverlies daarbij maar een halve minuut boven de norm ligt, daar Rijkswaterstaat (RWS) niet de verplichte ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ (SVIR) uit 2012 als norm neemt, maar de verouderde Nota Mobiliteit.

Met nog maar 29 seconden boven de norm is het zonneklaar dat het drijfzand onder het Tracébesluit nu compleet is. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Schultz een prestigeproject wil waarbij om politieke redenen strak vastgehouden wordt aan achterhaalde opvattingen op het gebied van de aanpak van files.

 

Veel ellende 

De voorgestelde plannen, met betrekking tot de Ring Utrecht en de autosnelwegen A12 en A27, hebben enorme consequenties voor de leefbaarheid en gezondheid van meer dan 100.000 inwoners in de oostelijke wijken van Utrecht. Minstens acht jaar bouw- en verkeersoverlast, forse reductie van de luchtkwaliteit tijdens de bouw en in de jaren daarna een toenemende geluidsoverlast. Deze had tien jaar eerder al opgelost moeten zijn. In de gehele stad en omgeving zullen de verkeerseffecten merkbaar zijn.

 

Amelisweerd

In het landgoed Amelisweerd worden honderden bomen opgeofferd om plaats te maken voor nog meer asfalt waar nog meer auto’s zullen rijden en in lange files stilstaan. Het verkeerskabaal komt verder het natuurgebied in, de weldadige rust en stilte worden nog zeldzamer. Als de verbredingsplannen van Schultz doorgang vinden, houdt dit belangrijke risico’s in voor het folievlies, dat tussen de wijk Lunetten en Amelisweerd de A27 tegen het grondwater moet beschermen. Breekt dit vlies, dan heeft dat grote wateroverlast en mogelijk een forse verstoring van de waterhuishouding van het landgoed Amelisweerd.

 

Conclusie

De plannen van Schultz zijn onhaalbaar en het is beter het rekening rijden in te voeren, zodat automobilisten zich meer keren zullen bedenken hier te rijden. Het nieuwe kabinet kan niet zomaar tot uitvoering van de plannen overgaan. Utrechtse bewoners, verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, hebben op 2 maart 2017 dan ook beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

Guus Albrecht

 

Bronnen: Verkeersprognoses Ring Utrecht van de Kerngroep Ring Utrecht (KRU).

Meer info is te vinden op: snelwegen-utrecht.nl, krachtvanutrecht-initiatief.nl.    

 

 

Nut en noodzaak Verbreding Ring Utrecht A27? Bewoners in Beroep