Contact | Sitemap | Route | 

De Groene stad

Thema’s: Ecologisch groen, Recreatief groen, Eetbaar groen, Daktuinen en Verticaal groen.

 

Onze visie

Groen, ecologie en biodiversiteit zijn essentieel voor een leefbare en duurzame stad. Een groene stad bevordert de gezondheid, biedt extra ruimte voor recreatie en voegt economische waarde toe. Utrecht heeft een goed meerjaren groenprogramma met ecologische hoofdstructuur en bomenbeleid. De Utrechters tonen zich betrokken bij het groen in hun stad en hebben veel belangstelling voor onderhoud en inrichting. Veel Utrechters participeren vrijwillig in het Utrechts groenprogramma en groenbeheer. Stadslandbouw zoals de initiatieven van het netwerk ‘Eetbaar Utrecht’ dragen bij aan een groenere en duurzamere stad. Maar de kwaliteit en biodiversiteit van de groene ruimte staat net als in veel andere steden onder druk. We moeten goed kijken of beheer en inrichting van de groene openbare ruimte in de toekomst betaalbaar blijven.

Groen, de gebruikswaarde en de ecologische kwaliteit van groen zijn in de beleving van stedelingen nog steeds de basis voor het groene en milieubewuste denken. Groen zorgt voor de verbinding tussen Stad en Landschap. Ook eetbaar groen en de ontwikkeling van buurtmoestuinen versterkt de beleving van groen en het buitenleven in de stad. Meer eetbaar groen is een goede ontwikkeling zolang dit niet ten koste van ecologisch groen gaat.


Het MCU zet breed in op het thema Groen in dialoog met gemeente en partners in dit werkveld. Ook blijft het Milieucentrum Utrechters ondersteunen en adviseren op dit vlak. We blijven in Leidsche Rijn het NMPLR ondersteunen. 

Onze taken en activiteiten:

 
  • Ontwikkeling van stimulerende activiteiten op het gebied van groen, nieuwe groengebieden en groenbeheer in Utrecht, waaronder stadslandbouw.
  • Actieve ondersteuning van bestaande groene zelfbeheergroepen en stimulering van nieuwe groene zelfbeheerinitiatieven.
  • Deelname aan het maandelijkse MAGIE overleg continueren om effectief de ontwikkeling en het behoud van ecologie in Utrecht en de daarbij horende communicatie te bevorderen.
  • Voortzetting van Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn (NMPLR) en het bewonersoverleg in LR/VdeM, en medeorganisatie van bewonersactiviteiten.
  • Realisatie van minstens 4 groene daken onder noemer Daknatuur.
  • Voorlichting en informatievoorziening op het gebied van groen in de stad.
  • Ontwikkeling project maatje Groener, ondersteuning vrijwilligers voor sociaal tuinieren, met maatschappelijke organisaties.
  • Vergroten van ruimte voor bijen en bestuivende insecten in de stad en bewustzijn en handelingsperspectief voor bewoners, samen met de Bijenhoudersvereniging.
  • Vergroten van kennis en vaardigheden bij bewoners om eigen leefomgeving te vergroenen, door aanbieden van cursussen en workshops, in samenwerking met o.m. Vereniging Wilde Weelde.


Wat kan het Milieucentrum voor uw groengroep doen?

 Oudegracht met liggende bomen op de werven. Foto: Joke Vermeulen de Mol